Badania MMA (mieszanek mineralno-asfaltowych)


Badanie MMA w trakcie

Nasza oferta usług laboratoryjnych obejmuje badania mieszanek mineralno-asfaltowych MMA. Badania MMA przeprowadzamy dla wszystkich typów mieszanek: AC, SMA, ACWMS i BBTM oraz MMCE. W ramach realizowanych przez nas czynności badawczych oferujemy m.in. koleinowanie i próbki odbiorcze MMA.

 

W ramach badań MMA zapewniamy m.in.:

 • określenie typu mieszanki,
 • badania bieżące i ocenę wyprodukowanej masy bitumicznej,
 • badania odbiorowe gotowej nawierzchni obejmujące:

- oznaczenie grubości próbki wyciętej z nawierzchni,

- oznaczenie wskaźnika zagęszczenia warstwy asfaltowej,

- zawartość wolnej przestrzeni w warstwie,

- ekstrakcja MMA,

- badanie sczepności międzywarstwowej próbek odwierconych z nawierzchni metodą Leutnera.

 

Szczegółowy zakres wykonywanych przez nas badań mieszanek mineralno-asfaltowych obejmuje parametry takie jak:

 • oznaczenie gęstości,
 • oznaczenie gęstości objętościowej,
 • oznaczenie zawartości wolnej przestrzeni,
 • spływność lepiszcza,
 • oznaczenie zawartości lepiszcza rozpuszczalnego oraz uziarnienia,
 • oznaczenie odporności na działanie wody i mrozu,
 • badania odporności na koleinowanie,
 • oznaczenie stabilności i odkształcenia wg Marshalla.

 

Badania luminancji kruszywa

Wykonujemy badania luminancji kruszyw. Badaniom poddajemy mieszanki mineralno-asfaltowe dla warstw ścieralnych w kategoriach ruchu KR5-KR7, które powinny spełniać wymagania współczynnika luminancji zwanego potocznie „jasnością”. Pomiary współczynnika luminancji przeprowadzamy w naszym laboratorium zgodnie z obowiązującymi wymaganiami określonymi w Wymaganiach Technicznych WT-2 2014 ustalonych przez GDDKiA.