Luminancja kruszywa i MM-A

Według Wymagań Technicznych WT-2 2014 (GDDKiA) mieszanki mineralno-asfaltowe dla warstw ścieralnych w kategoriach ruchu KR5-KR7 winny spełniać wymagania współczynnika luminancji zwanego potocznie "jasnością".
Więcej

Badania Typu MM-A, koleinowanie

Badanie Typu mieszanek mineralno-asfaltowych (MM-A) według obowiązujących norm PN-EN 13108-x i Wymagań Technicznych np. WT-2 2014 to nic innego jak dawna "recepta" lub "receptura", która uwzględnia nowe badania i standardy.
Więcej

Badania nawierzchni

Badanie odkształcenia nawierzchni przeprowadzamy za pomocą belki Benkelmana pod obciążeniem 100 kN/oś. Wykonujemy także badanie równości nawierzchni planografem oraz profilografem IRI, a także odwierty kontrolno-odbiorowe.
Więcej

Badanie oznakowania

Oznaczenie współczynnika luminancji β i współrzędnych chromatycznych x, y (tzw. barwa), pomiar Qd i RL (tzw. widzialność lub odblaskowość w dzień i w nocy), wskaźnik szorstkości SRT, pomiar grubości malowania
Więcej

Badanie zagęszczenia

Badania w gruntach rodzimych i nasypowych oraz podbudowach przy użyciu płyty statycznej VSS, płyty dynamicznej, metodami Proctora lub sondowania dynamiczne sondą SD-10.
Więcej

Podbudowy i stabilizacje CBGM

Projektujemy recepty na podbudowy z kruszyw niezwiązanych i związanych hydraulicznie wg WT-4 i WT-5, w tym na ulepszone podłoża "in situ". Badania wytrzymałościowe próbek CBGM od C1,5/2,0 do betonów klasy C40/50.
Więcej

All rights reserved.

Copyright © 2012 CEBEL
facebook