Badania


Badanie przy ciężarówceZapraszamy do zapoznania się z wykazem oferowanych przez nas badań. Realizujemy kompleksowe obsługi inwestycji budownictwa drogowego. Gwarantujemy obsługę w elastycznym, dostosowanym do indywidualnych potrzeb zakresie i czasie oraz dobór metod badań stosownie do specyfikacji zlecenia.

Informujemy, że poniższa lista zawiera wykaz badań najczęściej wykonywanych przez naszą firmę. Badania wykraczające poza przedstawiony wykaz wykonywane są przez naszą firmę po dodatkowych uzgodnieniach

BADANIA TYPU MMA
Opis pozycji JM
Badanie Typu AC P KR 1-2 wg PN-EN 13108-1, WT-2 kpl.
Badanie Typu AC P KR 3-7 wg PN-EN 13108-1, WT-2 kpl.
Badanie Typu AC W KR 1-2 wg PN-EN 13108-1, WT-2 kpl.
Badanie Typu AC W KR 3-4 wg PN-EN 13108-1, WT-2 kpl.
Badanie Typu AC W KR 5-7 wg PN-EN 13108-1, WT-2 kpl.
Badanie Typu AC S KR 1-2 wg PN-EN 13108-1, WT-2 kpl.
Badanie Typu AC S KR 3-4 wg PN-EN 13108-1, WT-2 kpl.
Badanie Typu AC S KR 5-6 wg PN-EN 13108-1, WT-2 + Zał. Nr 4 kpl.
Badanie Typu SMA KR 1-2 wg PN-EN 13108-5, WT-2 kpl.
Badanie Typu SMA KR 3-4 wg PN-EN 13108-5, WT-2 kpl.
Badanie Typu SMA KR 5-7 wg PN-EN 13108-5, WT-2 + Zał.Nr 4 kpl.
Badanie Typu BBTM KR 1-2 wg PN-EN 13108-2, WT-2 kpl.
Badanie Typu BBTM KR 3-7 wg PN-EN 13108-2, WT-2 kpl.
Badanie Typu ACWMS KR 3-7 wg PN-EN 13108-1, WT-2 kpl.
Adaptacja Badania Typu kpl.
Recepta MCE wg IPiWMMCE-2014 (GDDKiA) kpl.
BADANIA BITUMICZNE
Opis pozycji JM
Badanie koleinowania MM-A wg PN-EN 12697-22 met. B, mały aparat ozn.
Wrażliwość na działanie wody MM-A ITSR wg PN-EN 12697-12, WT-2 kpl.
Przygotowanie i wykonanie próbki MMA zagęszczanej walcem wg PN-EN 12697-33 szt.
Badanie spływności metodą Schellenberga (gotowa próbka SMA) wg PN-EN 12697-18 ozn.
Wykonanie próbek Marshalla (3 próbki) kpl.
Badanie Marshalla gotowych próbek MMA (stabilność, odkształcenie) (za 3 próbki) kpl.
Oznaczenie gęstości ("piknometrycznej") z gotowej próbki MMA, PN-EN 12697-5 ozn.
Oznaczenie gęstości objętościowej ("marshallowskiej") z gotowej próbki MMA, PN-EN 12697-6 ozn.
Ekstrakcja MMA wraz z oznaczeniem składu ozn.
Ekstrakcja MMA z dodatkiem gumy wraz z oznaczeniem składu ozn.
Badanie penetracji asfaltu wg PN-EN 1426 ozn.
Badanie temperatury mięknienia asfaltu PiK wg PN-EN 1427 ozn.
Badanie próbki odbiorczej MM-A z warstwy (ekstrakcja, wskaźnik zagęszczenia, wolna przestrzeń, grubość) z dostarczonej próbki lub z wykonaniem odwiertu szt.
Zawartość wolnych przestrzeni wg PN-EN 12697-31 (C.1.5, żyrator, 25 obrotów) kpl.
Sczepność międzywarstowa warstw asfaltowych wg metody Leutnera kpl.
Przyrost temperatury mięknienia - badanie pierścień delta i kula wg PN-EN 13179-1:2002 ozn.
Badanie ilości skropienia międzywarstwowego ozn.
BADANIA BETONÓW, MIESZANEK CBGM, STABILIZACJI
Opis pozycji JM
Przygotowanie i pielęgnacja próbek gruntocementowych 8x8 cm seria
Badanie wytrzymałości na ściskanie gotowej próbki gruntocementowej szt.
Badanie mrozoodporności gotowych próbek gruntocementowych seria
Przygotowanie i pielęgnacja próbek mieszanki kruszywa związanego cementem 10x12 cm lub 15x12 cm seria
Badanie wytrzymałości na ściskanie gotowej próbki mieszanki kruszywa związanego cementem 10x12 cm lub 15x12 cm szt.
Badanie mrozoodporności mieszanki związanej cementem wg WT-5 2010 pkt 1.2.8 seria
Przygotowanie i pielęgnacja próbek betonowych 15x15x15 cm seria
Przygotowanie i pielęgnacja próbek betonowych 10x10x10 cm seria
Badanie wytrzymałości na ściskanie gotowej próbki betonowej szt.
Badanie mrozoodporności betonu gotowych próbek wg PN-B-06250:1988 seria
Badanie nasiąkliwości betonu gotowych próbek wg PN-B-06250:1988 kpl.
Badanie wytrzymałości na zginanie stwardniałego betonu wg PN-EN 12390-5 kpl.
Badanie wytrzymałości na rozciaganie przy rozłupywaniu stwardniałego betonu wg PN-EN 12390-6 kpl.
Badanie konsystencji mieszanki betonowej metodą opadu stożka wg PN-EN 12350-2 (PN-B-06250) ozn.
Badanie pozornej zawartości powietrza w mieszance betonowej wg PN-EN 12350-7 ozn.
Oznaczenie gęstości objętościowej stwardniałego betonu wg PN-EN 12390-7 ozn.
Pomiar sklerometryczny wytrzymałości betonu za pomocą młotka Schmidta kpl.
Badanie głębokości penetracji wody pod ciśnieniem - beton W4 ÷ W12 wg PN-EN 12390-8 seria
Badanie wodoprzepuszczalności betonu W4 ÷ W12 wg PN-B-06250:1988 seria
Opracowanie składu mieszanki związanej cementem CBGM (bez badań materiałów składowych) kpl.
Opracowanie składu stabilizacji wg PN-S-96012 (bez badań materiałów składowych) kpl.
Opracowanie składu chudego betonu wg PN-S-96013 (bez badań materiałów składowych) kpl.
BADANIA GRUNTÓW
Opis pozycji JM
Opis makroskopowy gruntu wg PN-88/B-04481 szt.
Opis makroskopowy gruntu wg PN-EN ISO 14688-1 szt.
Uziarnienie - analiza sitowa gruntu ozn.
Uziarnienie - analiza areometyryczna gruntu ozn.
Ocena zawartości CaCO3 wg PN-88/B-04481 ozn.
Oznaczenie stopnia plastyczności (IL) Casagrande`a wg PN-88/B-04481 ozn.
Oznaczenie granicy płynności (WL) Casagrande`a wg PN-88/B-04481 ozn.
Oznaczenie granicy plastyczności (WP) Casagrande`a wg PN-88/B-04481 ozn.
Oznaczenie współczynnika filtracji w aparacie ITB-ZW-K2 ozn.
Obliczenie wskaźnika wodoprzepuszczalności K10 gruntu niespoistego przy znanym uziarnieniu ozn.
Ocena zawartości części organicznych wg PN-EN 1744-1 p.15.1 ozn.
Ocena zawartości części organicznych wg PN-86/B-0248-0 ozn.
Oznaczenie kapilarności biernej Hkb ozn.
Badanie stężenia jonów wodorowych pH ozn.
Oznaczenie wskaźnika różnoziarnistości U przy znanym uziarnieniu ozn.
Oznaczenia współczynnika filtracji wg ISO/TS 17892-11:2014 (WT-4 2010 zał. D) ozn.
Oznaczenie wskaźnika krzywizny C przy znanym uziarnieniu ozn.
Oznaczenie wilgotności naturalnej gruntu ozn.
BADANIA KRUSZYW
Opis pozycji JM
Uziarnienie/analiza sitowa kruszywa drobnego ozn.
Uziarnienie/analiza sitowa kruszywa grubego lub o ciągłym uziarnieniu (D<22,4 mm) ozn.
Uziarnienie/analiza sitowa kruszywa grubego lub o ciągłym uziarnieniu (D>22,4 mm) ozn.
Uziarnienie wypełniacza – przesiew w strumieniu powietrza wg PN-EN 933-10 ozn.
Oznaczenie nasiąkliwości i gęstości objętościowej kruszyw 0.063-4.0 mm wg PN-EN 1097-6(8/9) ozn.
Oznaczenie nasiąkliwości i gęstości objętościowej kruszyw 4.0-31.5 mm wg PN-EN 1097-6(8/9) ozn.
Oznaczenie gęstości wypełniacza wg PN-EN 1097-7 ozn.
Ocena zawartości drobnych cząstek - badanie wskaźnika piaskowego SE4 wg PN-EN 933-8 ozn.
Ocena zawartości drobnych cząstek - badanie wskaźnika piaskowego SE4 wg PN-EN 933-8 po 5-krotnym ubiciu metodą Proctora ozn.
Ocena zawartości drobnych cząstek - badanie wskaźnika piaskoweg SE10 wg PN-EN 933-8:2012E ozn.
Ocena zawartości drobnych cząstek - badanie błękitem metylowym wg PN-EN 933-9 ozn.
Oznaczenie wskaźnika przepływu kruszywa drobnego o znanej gęstości wg PN-EN 933-6 ozn.
Kształt kruszywa wg PN-EN 933-3 i PN-EN 933-4 ozn.
Procentowa zawartość ziaren o powierzchni przekruszonej wg PN-EN 933-5 ozn.
Grube zanieczyszczenia lekkie wg PN-EN 1744-1 poz.14.2 ozn.
Gęstość nasypowa w stanie luźnym wg PN-EN 1097-3 ozn.
BADANIA POLOWE
Opis pozycji JM
Badanie zagęszczenia sondą SD-10 m
Wykonanie odwiertu o średnicy 100 ÷ 250 mm w nawierzchni mma lub betonie cm
Wpełnienie odwiertu o masą na zimno lub kruszywem szt.
Pobranie próbki materiału do badań (grunt/kruszywo/mm-a) próbka
Wykonanie kontrolnej odkrywki konstrukcji nawierzchni wraz z opisem kpl.
Wykonanie otworu badawczego w gruncie wraz z opisem geologicznym kpl.
Badanie zagęszczenia płytą dynamiczną pkt
Badanie zagęszczenia płytą VSS (bez przeciwwagi) pkt
Zagęszczanie metodą Proctora - gęstość na sucho i zawartość wody wg PN-EN 13286-2 ozn.
Zagęszczanie zmodyfikowaną metodą Proctora - gęstość na sucho i zawartość wody wg PN-EN 13286-2 ozn.
Badanie wskaźnika nośności CBR po 96h nasączania wodą ozn.
Badanie natychmiastowego wskaźnika nośności CBR ozn.
Sondowanie gruntu próbnikiem przelotowym RKS (bez rozpoznania laboratoryjno-makroskopowego gruntu) m
Pomiar nośności metodą ugięć sprężystych belką Benkelmana (bez przeciwwagi) pkt
Pomiar równości podłużnej planografem odc.
Pomiar równości podłużnej profilografem (IRI) odc.
Badanie właściwości przeciwpoślizgowe nawierzchni (T2GO) km
BADANIA OZNAKOWANIA
Opis pozycji JM
Oznaczenie współczynnika luminancji ß i współrzędnych chromatycznych x,y ozn.
Pomiar RL/Qd (widzialność w dzień i w nocy) pkt
Oznaczenie wskaźnika szorstkości SRT (PTV) metodą wahadła angielskiego pkt
Pomiar grubości oznakowania miernikiem cyfrowym ozn.
Oznaczenie lepkości farby ozn.
Pomiar powierzchniowego współczynnika odblasku R dla znaków pionowych pkt
BADANIA LUMINANCJI MMA i KRUSZYW
Opis pozycji JM
Wypiaskowanie próbek mm-a do badania współczynnika luminancji Qd wg WT-2 2014 zał. nr 4 kpl.
Badanie współczynnika luminancji Qd wg WT-2 2014 zał. nr 4 z przygotowanych próbek mm-a kpl.
Badanie współczynnika luminancji Qd wg WT-2 2014 zał. nr 4 z laboratoryjnym przygotowaniem 2 próbek mm-a kpl.
Badanie współczynnika luminancji Qd wg WT-2 2014 zał. nr 4 z dostarczonych 2 niezagęszczonych próbek jednego rodzaju mm-a kpl.
Badanie współczynnika luminancji Qd wg WT-2 2014 zał. nr 4 próbki kruszywa płukanego ozn.
Badanie współczynnika luminancji Qd wg WT-2 2014 zał. nr 4 próbki kruszywa niepłukanego ozn.
Badanie współczynnika luminancji Qd wg WT-2 2014 zał. nr 4 - badanie na odcinku 1 pkt ozn.