Według Wymagań Technicznych WT-2 2014 (GDDKiA) mieszanki mineralno-asfaltowe dla warstw ścieralnych w kategoriach ruchu KR5-KR7 winny spełniać wymagania współczynnika luminancji zwanego potocznie "jasnością".

     Wymagania dotyczące pomiaru współczynnika luminancji (Qd) dla warstw ścieralnych zamieszczone w Wymaganiach Technicznych WT-2 2014 zostały oparte na wytycznych niemieckich EF Asphalt 2013/HE będących załącznikiem do Dokumentu Technicznego ZTV/FL Asphalt-StB 07/B.
     
     Oczekiwane wartości Qd pomierzone retroreflektometrem dla nawierzchni wykonanej w terenie otwartym wynoszą co najmniej 70 mcd/m2*lx, a w tunelach 90 mcd/m2*lx.

     Pomiar współczynnika luminancji przeprowadzamy w naszym laboratorium zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do WT-2 2014 i normą PN-EN 1436+A1:2008 w jednym z poniższych wariantów :

  • komplet, czyli pomiar z przygotowanych u nas próbek z zarobu laboratoryjnego wykonanego na podstawie dostarczonego Badania Typu i materiałów składowych lub gotowej mieszanki dostarczonej przez Zleceniodawcę. W tym celu niezbędne jest przekazanie do naszego laboratorium wraz ze zleceniem podpisanym przez osobą upoważnioną składu mieszanki z badania typu (recepty) z podaniem jej numeru (będzie on widoczny na raporcie z badania), materiałów składowych umożliwiających wykonanie dwóch płyt o wymiarach 305x305x40 mm (kruszywo winno być już odpylone);

  • pomiar z dostarczonych przez Zleceniodawcę dwóch płytach, które wyszkiełkujemy we własnym zakresie. W tym celu niezbędne jest dostarczenie do naszego laboratorium wraz ze zleceniem podpisanym przez osobą upoważnioną informacji o rodzaju mieszanki mieralno-asfaltowej wraz z podaniem numeru badania typu, gdyż będzie on widoczny na raporcie z badania. Badanie luminancji wykonujemy zawsze na dwóch płytach o grubości 40 mm i wymiarach co najmniej 200x200 mm;

  • pomiar z dostarczonych przez Zleceniodawcę przygotowanych (wyszkiełkowanych) dwóch płytachNiezbędne informacje do realizacji zlecenia jak wyżej (pkt 2).

     Dla każdego badania luminancji określamy głębokość makrotekstury metodą objętościową MTD zgodnie z normą PN-EN 13036-1:2010.

     Możliwe jest również wykonanie badania "jasności" samych kruszyw. Ilość kruszywa do badania powinna być na tyle duża, aby swobodnie mogła wypełnić formę 700x700x50 mm (przeważnie 50-60 kg). W celu realizacji zlecenia potrzebne jest nam zlecenie podpisane przez osobę upoważnioną, które zawiera także informację o typie petrogrficzny dostarczonego materiału, Producencie oraz złożu z którego zostało probane. Informacje te znajdują się później na raporcie z badań. Zaleca się stosowanie kruszyw charakteryzujących się współczynnikiem luminancji w świetle rozproszonym Qd>60 mcd/m2*lx, przy czy decydującym kryterium oceny jest współczynnik uzyskany dla zaprojektowanego Badania Typu i wykonanej warstwy ścieralnej. Zgodnie z Załącznikiem Nr 4 pkt. 5.1. WT-2 2014 jasność kruszywa grubego określa się na frakcjach 4/8 (2/8), 5/8 lub 8/11.

     Każde zlecenie oprócz podpisu osoby upoważnionej winno zawierać dane kontaktowe do osoby odpowiedzialnej za zlecenie - np. technologa, który będzie w stanie udzielić nam ewentualnych informacji dodatkowych.

     Termin realizacji badania lumianacji uzalezniony jest od wybranego wariantu oraz ilości badań do zrealizowania. Przeważnie wynosi od 5 do 14 dni roboczych.
     W lutym 2015 roku nasze laboratorium uczestniczyło w porównaniach międzylaboratoryjnych zorganzowanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu (Wydział Technologii) uzyskując ocenę "zadowalającą" według przyjętej oceny uzyskanych wyników z-score (niezadowalający, wątpliwy, zadowalający).
Od początku wprowadzenia Wymagań Technicznych WT-2 2014 wykonaliśmy blisko 30 pomiarów różnego rodzaju kruszyw i dokonaliśmy weryfikacji luminancji na 50 mieszankach mineralno-asfaltowych, co na chwilę obecną plasuje nas w czołówce komercyjnych laboratoriów, zajmujących się tym badaniem w Polsce.


Zapraszamy do współpracy.

     Urządzenia wykorzystywane do badań luminancji zostały sfinansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewódzwa Lubelskiego na lata 2007-2013 w ramach projektu "Wzrost konkurencyjności usług laboratoryjnych firmy CEBEL na rynku regionalnym poprzez stworzenie mobilnego laboratorium". Numer projektu 08.10-WND-RPLU.01.01.00-06-388/10


powrót
All rights reserved.

Copyright © 2012 CEBEL
facebook