Badania w gruntach rodzimych i nasypowych oraz podbudowach przy użyciu płyty statycznej VSS, płyty dynamicznej, metodami Proctora lub sondowania dynamiczne sondą SD-10.

     Do określenie parametrów odkształcenia podłoża używamy trójramiennej płyty sztywnej VSS zgodnie z PN-S-02205:1998 zał. B; w badaniu wyznaczamy pierwotny E1 oraz wtórny moduł E2, a także wskaźnik odkształcenia, który w większość przypadków powinien być mniejszy niż 2,2.

     Sondowanie dynamiczne sondą SD-10 ma na celu określenie stopnia zagęszczenia gruntów rodzimy oraz wskaźnika zagęszczenia gruntów nasypowych. Realne wyniki zagęszczenia uzyskuje się w przypadku sondowań na głebokość ponad 60 cm.

     Metoda Proctora
 to najpopularniejsza, a zarazem najbardziej dokładna metoda badania wskaźnika zagęszczenia. Obecnie badanie to wykonujemy w oparciu o obowiązującą normę PN-EN 13286-2. Samo badanie przeprowadzane w laboratorium służy do oznaczenia zależności pomiędzy zawartością wody i gęstością szkieletu mieszanek niezwiązanych lub związanych hydraulicznie po zagęszczeniu w określonych warunkach. Pozwala to oszacować gęstość mieszanki, którą można będzie osiągnąć na budowie i uzględniać ją jako referencyjny parametr przy ocenie gęstości zagęszczonej warstwy. Badanie to jest odpowiednie dla mieszanek o różnych wartościach górnego sita (D) aż do 63 mm i zawartości nadziarna do 25% masy.

     Na dzień dzisiejszy nie ma w Polsce norm, które jasno deklarowałyby wymagane wartości dynamicznego modułu Evd, więc wyniki nie zawsze stanowią podstawę odbioru robót budowalnych. Nie mniej jednak badanie płytą dynamiczną jest szybkie i daje ogólny pogląd na zagęszczenie warstwy. Dodatkowym autem płyty jest jej niewielki wymiar dzięki czemu badania można wykonywać w trudnodostępnych miejscach, co w przypadku płyty VSS jest niemożliwe.
Dysponujemy płytą dynamiczną niemieckiej firmy Terratest. Zawsze przy dużych robotach budowlanych, które obsługujemy staramy się korelować osiągane wartości modułów dynamicznych Evd z otrzymywanymi modułami na płycie VSS i wskaźnikami zagęszczenia z metody Proctora.


     Wymieniliśmy tylko najważniejsze badania, którymi sie zajmujemy. Jeśli interesują Państwa inne zapraszamy do kontaktu.

 

powrót
All rights reserved.

Copyright © 2012 CEBEL
facebook