Oznaczenie współczynnika luminancji β i współrzędnych chromatycznych x, y (tzw. barwa), pomiar Qd i RL (tzw. widzialność lub odblaskowość w dzień i w nocy), wskaźnik szorstkości SRT, pomiar grubości malowania

     Badanie oznakowania drogowego (poziomego i pionowego) jest ważne pod kątem bezpieczeństwa użytkowników dróg. Oprócz Inwestorów coraz więcej firm ubezpieczeniowych zwraca uwagę na jakość wykonania oznakowania drogowego w przypadku zdarzeń na jezdniach, a w szczególności na przejściach dla pieszych.

     Dlaczego warto kontrolować jakość oznakowania poziomego?
  • Poprawa poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego.
  • Jasne zasady pomiarów sprawiają, że mechanizm konkurencyjności nie działa bez właściwej kontroli, a to bezpośrednio przekłada się na wzrost jakości.
  • Oszczędności dla Zarządców Dróg - bieżąca kontrola daje pogląd na stan oznakowania i ułatwia decyzje o ewentualnym przesunięciu budżetu na inne cele niż jego "odświeżenie".
  
     Centrum Badań Laboratoryjnych "CEBEL" sp. z o.o. jako niezależna jednostka kontrolno-badawcza jest w stanie wykonać niezbędne badania jakości oznakowania poziomego i pionowego na terenie całej Polski.
   
     W skład podstawowych badań jakości oznakowania poziomego wg PN-EN 1436:2000/A1:2005 wchodzi:

  • pomiar retroreflektometrem współczynnika luminancji w świetle rozproszonym Qd (widzialność w dzień) oraz powierzchniowego współczynnika odblasku RL (widzialność w nocy) przy użyciu sprzętu ZRM 6013 RL/Qd firmy Zehntner Testing Instruments,

  • oznaczenie wskaźnika szorstkości SRT wahadłem angielskim firmy Cooper Technology (Wessex),

  • pomiar współczynnika luminancji β i współrzędnych chromatycznych x,y spektrofotometrem MiniScan EZ firmy HunterLab,

  • pomiar grubości oznakowania urządzeniem ZMM 5000 Digital Marking Gauge firmy Zehntner Testing Instruments.

     Posiadane przez nasze laboratorium urządzenia podczas określania współczynnika luminacji w świetle rozproszonym Qd symulują widzialność dzienną oznakowania drogowego w normalnych warunkach – tj. w typowym średnim świetle dziennym lub przy oświetleniu latarni drogowych. Kąt obserwacji wynosi 2,29° co odpowiada obserwacji prowadzonej przez kierowcę na dystans 30 m w normalnych warunkach. Oświetlenie jest rozproszone.

     Podczas określania wartości powierzchniowego współczynnika odblasku RL urządzenie symuluje warunki, w jakich oznakowanie drogowe jest widziane w nocy przez kierowcę jadącego z zapalonymi reflektorami. Kąt obserwacji wynosi 2,29° co odpowiada obserwacji prowadzonej przez kierowcę na dystans 30 m w normalnych warunkach. Kąt oświetlenia wynosi 1,24 °.

     Jesteśmy czynnymi uczestnikami badań międzylaboratoryjnych zgodnie z PN-EN ISO/IEC 17043:2011 "Ocena zgodności - Ogólne wymagania dotyczące badania biegłości" organizowanych przez Instytut Badawczy Dróg i Mostów w Warszawie, których potwierdzenim jest uzyskanie Certyfikatu Sprawdzenia, który gwarantuje Państwu, że wyniki uzyskane przy użyciu naszych aparatów są wiarygodne.
W badaniach, oprócz IBDiM, uczestniczą także Oddziały Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad z Gdańska, Katowic, Lublina, Olsztyna czy Poznania, a także firmy KONTUR Sp. z o.o. czy 3M Poland Sp. z o.o.

     Jako jedno z nielicznych laboratoriów drogowych w Polsce możemy także wykonać laboratoryjne badanie współczynnika luminancji (jasności nawierzchni) warstwy ścieralnej dla KR5-KR7 zgodnie z Wymaganiami Technicznymi WT-2 2014(GDDKiA) Załącznik Nr 4.


     Urządzenia wykorzystywane do badań oznakowania poziomego zostały sfinansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewódzwa Lubelskiego na lata 2007-2013 w ramach projektu "Wzrost konkurencyjności usług laboratoryjnych firmy CEBEL na rynku regionalnym poprzez stworzenie mobilnego laboratorium". Numer projektu 08.10-WND-RPLU.01.01.00-06-388/10
powrót
All rights reserved.

Copyright © 2012 CEBEL
facebook