Badanie Typu mieszanek mineralno-asfaltowych (MM-A) według obowiązujących norm PN-EN 13108-x i Wymagań Technicznych np. WT-2 2014 to nic innego jak dawna "recepta" lub "receptura", która uwzględnia nowe badania i standardy.

     W dniu 30 maja 2008 r. Polski Komitet Normalizacyjny wycofał ze zbiorów normę PN-S-96025:2000. Tym samym jedynymi Polskimi Normami na mieszanki mineralno-asfaltowe stały się normy z serii PN-EN 13108-x. Oznacza to także, że zgodnie z Rozporządzeniem MTiGM o warunkach technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie z 1999 r., „beton asfaltowy według Polskiej Normy” to obecnie beton asfaltowywg PN-EN 13108-1. Podobnie mieszanka SMA wg PN-EN 13108-5. Prawo Zamówień Publicznych w art. 30 także nie pozostawia złudzeń odnośnie obowiązyjących przepisów "Zamawiający opisuje przedmiot zamówienia za pomocą cech technicznych i jakościowych, z zachowaniem Polskich Norm przenoszących normy europejskie lub norm innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszących te normy."

     Mieszanki mineralno-asfaltowe jako wyrób budowlany podlegają oznakowaniu CE (system 2+) zgodnie z "Ustawą o wyrobach budowalnych", która w 2004 roku wdrożyła postanowienia Dyrektywy Rady Unii Europejskiej 89/106/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. w sprawie zbliżeniaustaw i aktów wykonawczych Państw Członkowskich dotyczących wyrobów budowlanych. Od lipca 2013 roku przywołana Ustawa określa zasady wprowadzania do obrotu, zasady kontroli wyrobów budowlanych oraz określa właściwość organów w zakresie wykonywania zadań administracyjnych i obowiązków wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiającego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych.

     Producentów MM-A obowiązują normy dotyczące Zakładowej Kontroli Produkcji PN-EN 13108-21:2008/AC:2008
    
     Wymagania Techniczne WT-2 (zarówno te z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, jak i np. Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach) to nic innego jak zbiór właściwości mieszanek mineralno-asfaltowych wybranych z norm serii PN-EN 13108-x, które przyjęto za obowiązujące i wymagane w Polsce dla różnych kategorii ruchu.

     Nasze laboratorium dysponuje kompletem sprzętu umożliwiającym przeprowadzenia Badania Typu MM-A dla dróg w kategorii ruchu od KR1 do KR7.

     Wykonujemy Badania Typu zarówno betonów asfaltowych (AC), mieszanek SMA jak i betonów do bardzo cienkich warstw (BBTM). W skład "podstawowego" Badania Typu, zgodnie z normami serii PN-EN, wychodzą następujące badania:

  • uziarnienie i gęstość dla kruszyw;
  • penetrację lub temperaturę mięknienia (PiK) dla asfaltów zwykłych;
  • gęstość, gęstość objętościową oraz zawartość wolnych przestrzeni MM-A;
  • wrażliwość (odporność) na działanie wody i mrozu tzw. ITSR (KR 1-7);
  • koleinowanie (KR 3-7);
  • spływność dla SMA.

     Jako jedno z nielicznych laboratoriów drogowych w Polsce możemy także wykonać laboratoryjne badanie współczynnika luminancji (jasności nawierzchni) warstwy ścieralnej dla KR5-KR7 zgodnie z Wymaganiami Technicznymi WT-2 2014 (GDDKiA) Załącznik Nr 4.

     Podejmiemy się także opracowania Badania Typu dla betonu asfaltowego o wysokim module sztywności (AC WMS), dla którego wykonuje się dodatkowo badania:

  • sztywności metodą 4-punktowego zginania próbki o kształcie pryzmatycznym (4PB-PR) wg PN-EN 12697-26,
  • odporności na zmęczenie (szkoda zmęczeniowa) metodą 4PB-PR wg PN-EN 12697-24.
  • odporności na spękania niskotemperaturowe wg PN-EN 12697-46 pkt.  8.2

     Na swoim koncie mamy już kilka betonów asfaltowych o wysokim module sztyności AC WMS, które przeszły weryfikację i zostały zaakceptowane przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad do użycia na drogach ekspresowych.

powrót
All rights reserved.

Copyright © 2012 CEBEL
facebook